Luyện Nghe

Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản – Bài 43: The Office

Bài 43: The Office

Some people work in an office.
There are special tools that people in an office need to do their work.
There is a computer in the office.
There is a telephone.
Most of the time, the secretary answers the telephone.
The secretary sits at a desk.
The secretary has pens and pencils on the desk.
The secretary writes on a note pad.
Some other things that you would find in an office would include the following: a stapler to staple pages together, a photocopier to copy pages, a pencil sharpener to sharpen pencils, a water cooler where the employees could get a drink of water, a hole punch to make holes in sheets of paper, and liquid paper which is used to blank out errors on a page.
Some offices have many employees in them.
All of the employees have their own desks.
Other offices just have one person at a desk.
In some offices, there is a secretary or a receptionist, and then there is the boss in another room.
There are often many important papers in an office.
Important papers can be called documents.
You might have to sign a document or fill out a form in an office.
Some offices have bookshelves filled with books.
The books are filled with information that the people in the office need.
You will have to visit an office sometime.
Maybe it will be a doctor’s office or a lawyer’s office.
There are many different types of offices.

BÀI DỊCH: VĂN PHÒNG

Một số người làm việc trong văn phòng.
Có những công cụ đặc biệt mà mọi người trong văn phòng cần để thực hiện công việc của họ.
Có một máy tính trong văn phòng.
Có điện thoại.
Hầu hết thời gian, thư ký trả lời điện thoại.
Thư ký ngồi ở bàn làm việc.
Thư ký có bút và bút chì trên bàn.
Thư ký viết vào một tập giấy ghi chú.
Một số thứ khác mà bạn có thể tìm thấy trong văn phòng bao gồm: một chiếc kim bấm để ghim các trang lại với nhau, một máy photocopy để sao chép các trang, một chiếc gọt bút chì để làm sắc nét bút chì, một tủ làm mát nước nơi nhân viên có thể lấy nước uống, một cái lỗ đục lỗ để tạo lỗ trên tờ giấy và giấy lỏng được sử dụng để xóa lỗi trên trang.
Một số văn phòng có nhiều nhân viên trong đó.
Tất cả các nhân viên đều có bàn làm việc riêng.
Các văn phòng khác chỉ có một người làm việc.
Trong một số văn phòng, có một thư ký hoặc một lễ tân, và sau đó có ông chủ ở phòng khác.
Trong một văn phòng thường có nhiều giấy tờ quan trọng.
Giấy tờ quan trọng có thể được gọi là tài liệu.
Bạn có thể phải ký một tài liệu hoặc điền vào một biểu mẫu trong văn phòng.
Một số văn phòng có giá sách chứa đầy sách.
Những cuốn sách chứa đầy thông tin mà những người trong văn phòng cần.
Bạn sẽ phải đến thăm một văn phòng một lúc nào đó.
Có thể đó sẽ là văn phòng bác sĩ hoặc văn phòng luật sư.
Có nhiều loại văn phòng khác nhau.

XEM THÊM CÁC BÀI LUYỆN NGHE TIẾNG ANH KHÁC:

Bài 44: Money

TẢI: 100 Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x